Metrik ölçeg ulgamyna geçirmek üçin grafikler we kalkulýatorlar

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Mobaýl telefon öwüriji goýma Metriki öwrülme tablisa temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi

Metrik ölçeg ulgamy Fransiýada 1799-njy ýylda Fransuz Rewolýusiýasyndan soň, muňa garamazdan beýleki köp döwletlerde we medeniýetlerde öňler onluk birlikler ulanylýardy. Ölçeg birlikleriň dürli ölçegleriniň we kesgitlemeleriniň gözden geçirilendigine garamazdan, köp döwletlerde ulanylýan ölçegleriň resmi ulgamy "Ölçeg Birlikleriniň Halkara Ulgamy" diýlip bilinýän metrik ölçeg ulgamynyň häzirkizaman görnüşidir.

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda we Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynda beýleki ölçeg ulgamlarynyň dünýäde giňden ulanylýandygy sebäpli, bu saýt adamlara Metriki öwüriji we Metriki öwrülme tablisa bilen ölçeg birliklerini hasaplamagyna hem-de nätanyş goşmaça ölçeglerine gowy düşünmegine ýardam bermegi maksat edinýär. Ölçeg birlikleri sag gapdalda görünýän görnüşlere (Temperatura öwrülmesiAgram öwrülmesi we ş.m.) bölünýär, olar bolsa metrik ölçeg hasaplaýjylaryna gönükdirýär.

Eger-de siziň täze ölçeg birliklerini goşmak barada teklibiňiz bar bolsa, şeýle-de saýty gowulandyrmak üçin teklip etmekçi bolsaňyz, bize elektron poçta arkaly ýüz tutuň.

xxfseo.com